Vocabulary – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn vào tranh và chọn câu trả lời đúng)

The lion has got a thick trunk/mane.

It's got a long tail/neck, too!

Lời giải chi tiết:

The lion has got a thick mane.

It's got a long tail, too!

(Con sư tử có một cái bờm dày.

Nó cũng có một cái đuôi dài!)

Bài 2

2. Match the adjectives (1-4) to their opposites (a-d).

(Nối các tính từ (1-4) với các vế đối (a-d).)

1. Fast                                                 a. tiring

2. exciting                                            b. slow

3. relaxing                                            c. expensive

4. cheap                                               d. boring              

Lời giải chi tiết:

1-b (nhanh>< chậm)

2-d (vui>< chán)

3-a (thư giãn><mệt nhọc)

4-c (rẻ>< đắt)

Bài 3

3. Look at the pictures and choose the correct answer.

(Nhìn vào các bức tranh và chọn câu trả lời đúng.)

1. Lucy goes to school by bus/car.

2. We went to London on the ship/train.

3. He goes to work on foot/a bicycle.

4. She went to the airport in a tram/taxi. 

Lời giải chi tiết:

1. Lucy goes to school by bus.

(Lucy đi học bằng xe buýt.)

2. We went to London on the train.

(Chúng tôi đã đến London trên tàu.)

3. He goes to work a bicycle.

(Anh ấy đi làm một chiếc xe đạp.)

4. She went to the airport in a taxi.

(Cô ấy đến sân bay bằng taxi.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close