VALUES: Home – Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Values (Home)– Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

4a

VALUES Home

4. a) Discuss the saying “My home, my castle.”

(Thảo luận câu nói "My home, my castle.")

Lời giải chi tiết:

My home is a place where I  can be private and safe and do as I  like: Nhà của tôi là nơi tôi có quyền riêng tự và an toàn, có thể làm bất cứ việc gì tôi thích

4b

4. b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

(Suy nghĩ. Hoàn thành câu. Sử dụng một trong những từ sau: to lớn, xinh đẹp, nhỏ xinh, cổ xưa, hiện đại, ấm áp.)

My home is great because it’s_____________ .

Phương pháp giải:

- big (a): to lớn

- beautiful (a): xinh đẹp

- small (a): nhỏ

- old (a): cũ, cổ

- modern (a): hiện đại

- cosy (a): ấm áp

Lời giải chi tiết:

My home is great because it’s cozy.

(Ngôi nhà của tôi tuyệt vời vì nó ấm áp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close