Từ vựng - Unit: Hello! - Tiếng Anh 6 - Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp từ vựng Unit: Hello! tiếng Anh 6 Right on!

Quảng cáo

I. Countries and nationalities

(Quốc gia và quốc tịch)

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.

17.

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

II. Sports

(Thể thao)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9.

10. 

11. 

12. 

III. Family members

(Các thành viên trong gia đình)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

13.

14. 

15. 

16. 

17. 

IV. Describing people

(Miêu tả người)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10.

11. 

V. Animals

(Động vật)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

VI. Numbers

(Chữ số)

 

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty

 

21: twenty – one

22: twenty – two

23: twenty – three

24: twenty – four

25: twenty – five

26: twenty – six

27: twenty – seven

28: twenty – eight

29: twenty – nine

30: thirty

40: forty

50: fifty

60: sixty

70: seventy

80: eighty

90: ninety

100: a/ one hundred

               

VII. Things & colours

(Đồ vật và màu sắc)

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

VIII. Greetings

(Chào hỏi)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

IX. Classroom language

(Ngôn ngữ trong lớp học)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

X. Others

(Những từ khác)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10. 

11. 

12. 

13.

14.

15. 

16. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close