Trắc nghiệm Unit Starter Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

 Read and complete. 

Red
Black
Green
Blue
1. This is the colour of trees. .....
2. This is the colour of the sky and the ocean. .....
3. This is the colour of an tomato . .....
4. This is the colour of ink. .....
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

b

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

b

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

y

Câu 5 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

o

r

a

n

g

h

e

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word. 

S

 d

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the words.

S

 u

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

o_en

a. k

b. p 

c. q

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

C

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

a. I’m ten years old.

b. I’m six years old.

c. I’m seven years old.

 

d. I’m eight years old.

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

pin_

a. h

b. k 

c. g 

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters. 

d_n't  ta_k

a. o, d 

b. e, l 

c. o, l

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

 Read and complete. 

Red
Black
Green
Blue
1. This is the colour of trees. .....
2. This is the colour of the sky and the ocean. .....
3. This is the colour of an tomato . .....
4. This is the colour of ink. .....
Đáp án
Red
Black
Green
Blue
1. This is the colour of trees.
Green||green

2. This is the colour of the sky and the ocean.
Blue||blue

3. This is the colour of an tomato .
Red||red

4. This is the colour of ink.
Black||black
Phương pháp giải :

Red: màu đỏ

Black: màu đen

Green: màu xanh lá

Blue: màu xanh lam/xanh dương 

Lời giải chi tiết :

1. This is the colour of trees. Green

(Đây là màu sắc của cây cối. Màu xanh lá)

2. This is the colour of the sky and the ocean. Blue

(Đây là màu sắc của bầu trời và đại dương. Màu xanh dương)

3. This is the colour of an tomato . Red

(Đây là màu sắc của quả cà chua. Màu đỏ)

4. This is the colour of ink. Black

(Đây là màu sắc của mực viết. Màu đen)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

b

Đáp án

b

Phương pháp giải :

Các em nhìn tranh và hoàn thành từ chỉ màu được minh họa trong bức tranh.

Lời giải chi tiết :

blue (màu xanh lam/xanh dương)

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

b

Đáp án

b

Phương pháp giải :

Các em nhìn tranh và hoàn thành từ chỉ màu được minh họa trong bức tranh.

Lời giải chi tiết :

brown (màu nâu)

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

y

Đáp án

y

Phương pháp giải :

Các em nhìn tranh và hoàn thành từ chỉ màu được minh họa trong bức tranh.

Lời giải chi tiết :

yellow (màu vàng)

Câu 5 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find the excessive letter in the word below.

o

r

a

n

g

h

e

Đáp án

o

r

a

n

g

h

e

Lời giải chi tiết :

orange: màu cam 

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word. 

S

 d

Đáp án

S

 d

Lời giải chi tiết :

Sit down: ngồi xuống 

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the words.

S

 u

Đáp án

S

 u

Lời giải chi tiết :

Stand up: đứng dậy

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

o_en

a. k

b. p 

c. q

Đáp án

b. p 

Lời giải chi tiết :

open: mở ra

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look. Complete the word.

C

Đáp án

C

Lời giải chi tiết :

Close (v): đóng lại 

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

a. I’m ten years old.

b. I’m six years old.

c. I’m seven years old.

 

d. I’m eight years old.

Đáp án

1. 

c. I’m seven years old.

 

2. 

a. I’m ten years old.

3. 

b. I’m six years old.

4. 

d. I’m eight years old.

Lời giải chi tiết :

1 – c. I’m seven years old. (Tôi 7 tuổi rồi.)

2 – a. I’m ten years old. (Tôi 10 tuổi rồi.)

3 – b. I’m six years old. (Tôi 6 tuổi rồi.)

4 – d. I’m eight years old. (Tôi 8 tuổi rồi.)

 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

pin_

a. h

b. k 

c. g 

Đáp án

b. k 

Lời giải chi tiết :

pink: màu hồng 

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters. 

d_n't  ta_k

a. o, d 

b. e, l 

c. o, l

Đáp án

c. o, l

Lời giải chi tiết :

don't talk: đừng nói chuyện 

close