Trắc nghiệm Unit 11 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

There is many toys in the box.

There are many toys in the box.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There are many toys in the box.

Lời giải chi tiết :

There are many toys in the box. (Có nhiều đồ chơi trong hộp.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ twenty balloons.

is 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There are twenty balloons. (Có 20 quả bóng bay.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ an orange train.

is 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There is an orange train. (Có một chiếc tàu hỏa màu cam.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ five balls.

is 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There are five balls. (Có 5 quả bóng.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There _____ a book on the shelf. 

is 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There is a book on the shelf. (Có một quyển sách ở trên giá.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ two beds in my bedroom.  

is 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There are two beds in my bedroom. 

(Có hai cái giường trong phòng ngủ của mình.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

There is a ball.

There are some balls.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There is a ball.

Lời giải chi tiết :

There is a ball. (Có một quả bóng.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

There is two books on the rug.

There are two books on the rug.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There are two books on the rug.

Lời giải chi tiết :

There are two books on the rug. (Có 2 quyển sách trên tấm thảm.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

There are some toys on the drawers.

There are some toy on the drawers.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There are some toys on the drawers.

Lời giải chi tiết :

There are some toys on the drawers. (Có vài món đồ chơi trên chiếc ngăn kéo.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

 

some 

in

There 

chairs

living room 

are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

some 

chairs

in

living room 

Lời giải chi tiết :

There are some chairs in the living room. (Có vài cái ghế ở trong phòng khách.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

is 

brown 

teddy bear 

a

There 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is 

a

brown 

teddy bear 

.

Lời giải chi tiết :

There is a brown teddy bear. (Có một chú gấu bông màu nâu.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

There 

flowers 

are 

fifteen 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

are 

fifteen 

flowers 

.

Lời giải chi tiết :

There are fifteen flowers. (Có 15 bông hoa.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

in 

There 

my bag 

ruler 

is 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

ruler 

in 

my bag 

Lời giải chi tiết :

There is a ruler in my bag. (Có một chiếc thước trong cặp của mình.)

close