Trắc nghiệm Unit 11 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ five balls.

is 

are 

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There _____ a book on the shelf. 

is 

are 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There ______ five balls.

is 

are 

Đáp án

are 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There are five balls. (Có 5 quả bóng.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.   

There _____ a book on the shelf. 

is 

are 

Đáp án

is 

Lời giải chi tiết :

There is + a/an + danh từ số ít

There are + (số đếm/many/some…) + danh từ số nhiều

There is a book on the shelf. (Có một quyển sách ở trên giá.)

close