Trắc nghiệm Unit 5 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

milk 

meat

rice

carrots

bread

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

rice

2. 

bread

3. 

meat

4. 

milk 

5. 

carrots

Lời giải chi tiết :

1 – rice (cơm/gạo)

2 – bread (bánh mì)

3 – meat (thịt)

4 – milk (sữa)

5 – carrots (cà rốt (số nhiều))

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns.

ill

jogging 

ink

pink 

job

Jenny 

i
j
Đáp án của giáo viên lời giải hay
i

ill

ink

pink 

j

jogging 

job

Jenny 

Phương pháp giải :

Các con kéo thả những từ cho sẵn vào cột phù hợp. Cột chữ i tương ứng với am /ɪ/, cột chữ j tương ứng với âm /dʒ/.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Underline the excessive letter in the word below.

f

p

o

o

d

Đáp án của giáo viên lời giải hay

f

p

o

o

d

Lời giải chi tiết :

food: đồ ăn

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Underline the excessive letter in the word below.

y

o

e

g

u

r

t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

y

o

e

g

u

r

t

Lời giải chi tiết :

yogurt: sữa chua

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Underline the excessive letter in the word below.

j

d

u

i

c

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

j

d

u

i

c

e

Lời giải chi tiết :

juice: nước ép

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Underline the excessive letter in the word below.

d

r

i

a

n

k

s

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d

r

i

a

n

k

s

Lời giải chi tiết :

drinks: đồ uống (số nhiều) 

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Underline the excessive letter in the word below.

b

r

e

a

t

d

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

r

e

a

t

d

Lời giải chi tiết :

bread: bánh mì

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

The ____ are orange. 

a. meat

b. drinks 

c. carrots

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. carrots

Lời giải chi tiết :

The carrots are orange.

 (Những củ cà rốt có màu cam.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

The ____ is white.

a. juice 

b. rice 

c. meat 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. rice 

Lời giải chi tiết :

The rice is white.

(Cơm/gạo có màu trắng.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We take ____ from animals like pigs, cows. 

a. meat 

b. milk 

c. yogurt 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. meat 

Lời giải chi tiết :

We take meat from animals like pigs, cows.

(Chúng ta lấy thịt từ những loài động vật như lợn, bò.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We make _____ from milk. 

a. rice 

b. water 

c. yogurt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. yogurt

Lời giải chi tiết :

We make yogurt from milk.

(Chúng ta làm sữa chua từ sữa.)

close