Trắc nghiệm Unit 6 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. thin

b. long

c. food 

d. short 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. food 

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. thin (gầy)

b. long (dài)

c. food (đồ ăn)

d. short (ngắn)

Các phương án a, b, d đều là những tính từ chỉ đặc điểm; phương án c là danh từ.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. friend 

b. mom

c. brother 

d. sister 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. friend 

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. friend (người bạn)

b. mom (mẹ)

c. brother (anh/em trai)

d. sister (chị/em gái)

Các phương án b, c, d đều là những từ chỉ người thân trong gia đình; phương án a là từ chỉ bạn bè, không phải người thân trong gia đình. 

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. rice 

b. fish

c. elephant 

d. curly 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. curly 

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. rice (gạo/cơm)

b. fish (cá)

c. elephant (con voi)

d. curly (xoăn)

Các phương án a, b, c đều là danh từ chỉ sự vật; phương án d là tính từ chỉ đặc điểm.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. black 

b. tall 

c. straight 

d. thin 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. black 

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. black (đen/màu đen)

b. tall (cao)

c. straight (thẳng)

d. thin (gầy)

Các phương án b, c, d đều là các tính từ chỉ đặc điểm, tính chất; phương án a vừa là danh từ và là tính từ chỉ màu sắc.  

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

black hair

long hair

short hair

straight hair

curly hair

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

long hair

2. 

short hair

3. 

curly hair

4. 

black hair

5. 

straight hair

Lời giải chi tiết :

1 – long hair (tóc dài)

2 – short hair (tóc ngắn)

3 – curly hair (tóc xoăn)

4 – black hair (tóc đen)

5 – straight hair (tóc thẳng)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

cur_y

a. l 

b. d 

c. k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. l 

Lời giải chi tiết :

curly: xoăn

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

_traight

a. r 

b. s

c. p

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. s

Lời giải chi tiết :

straight: thẳng

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

th_n

a. e

b. o

c. i

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. i

Lời giải chi tiết :

thin: gầy

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

s_ort

a. k

b. g

c. h

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Lời giải chi tiết :

short: ngắn, thấp

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns.

long

kid

lend

mom

move

kite

k
l
m
Đáp án của giáo viên lời giải hay
k

kid

kite

l

long

lend

m

mom

move

Phương pháp giải :

Các con đọc các từ cho sẵn và kéo thả vào các cột phù hợp. Cột chứ k tương ứng với âm /k/, cột chữ l tương ứng với âm /l/, cột chữ m tương ứng với âm /m/.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

a. short

b. tall 

c. curly 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. tall 

Lời giải chi tiết :

a. short (ngắn/ thấp)

b. tall (cao)

c. curly (xoăn)

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

a. long 

b. straight 

c. curly 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. curly 

Lời giải chi tiết :

a. long (dài)

b. straight (thằng)

c. curly (xoăn)

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

a. long 

b. tall 

c. short

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. short

Lời giải chi tiết :

a. long (dài)                           

b. tall (cao)

c. short (ngắn/thấp)

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

a. black 

b. thin 

c. tall 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. thin 

Lời giải chi tiết :

a. black (đen)

b. thin (gầy)

c. tall (cao)

close