Trắc nghiệm Unit 3 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

in

under

on

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the table.

a. on 

b. under 

c. in 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The girl is ____ the tree.

 

a. on 

b. under 

c. in 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The hat is on _____ head.

 

a. its

b. our 

c their 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

This is _____ dog.

 

a. its

b. our 

c. his

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the box.

a. on 

b. under 

c. in 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct sentence. 

a. That is their book. 

b. That our book. 

c. That is its book.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

in

under

on

Đáp án

1. 

on

2. 

in

3. 

under

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

1 – on (ở trên)

2 – in (ở trong) 

3 – under (ở dưới)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the table.

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án

a. on 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The cat is on the table. (Chú mèo ở trên bàn.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The girl is ____ the tree.

 

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án

b. under 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The girl is under the tree. (Bạn nữ ở dưới tán cây.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The hat is on _____ head.

 

a. its

b. our 

c their 

Đáp án

a. its

Phương pháp giải :

its: của nó

our: của chúng tôi/chúng ta/chúng mình

their: của họ/chúng

Lời giải chi tiết :

The hat is on its head. (Cái mũ ở trên đầu của nó.)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

This is _____ dog.

 

a. its

b. our 

c. his

Đáp án

b. our 

Phương pháp giải :

its: của nó

our: của chúng tôi/chúng ta/chúng mình

his: của anh ấy

Lời giải chi tiết :

Nhìn vào hình ta thấy có 2 bạn nhỏ => chủ ngữ sở hữu trong câu này là số nhiều nên tính từ sở hữu phải là tính từ ở hữu số nhiều. 

=> Chọn B

This is our dog. (Đây là chú cún của chúng tôi.)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the box.

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án

c. in 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The cat is in the box. (Chú mèo ở trong cái hộp.)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct sentence. 

a. That is their book. 

b. That our book. 

c. That is its book.

Đáp án

a. That is their book. 

Lời giải chi tiết :

That is their book. (Kia là quyển sách của họ.)

close