Trắc nghiệm Unit 3 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

in

under

on

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

on

2. 

in

3. 

under

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

1 – on (ở trên)

2 – in (ở trong) 

3 – under (ở dưới)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the table.

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. on 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The cat is on the table. (Chú mèo ở trên bàn.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The girl is ____ the tree.

 

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. under 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The girl is under the tree. (Bạn nữ ở dưới tán cây.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The hat is on _____ head.

 

a. its

b. our 

c their 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. its

Phương pháp giải :

its: của nó

our: của chúng tôi/chúng ta/chúng mình

their: của họ/chúng

Lời giải chi tiết :

The hat is on its head. (Cái mũ ở trên đầu của nó.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

This is _____ dog.

 

a. its

b. our 

c. their 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. our 

c. their 

Phương pháp giải :

its: của nó

our: của chúng tôi/chúng ta/chúng mình

their: của họ/chúng

Lời giải chi tiết :

This is our dog. (Đây là chú cún của chúng tôi.)

Hoặc: 

This is their dog. (Đây là chú cún của họ.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

The cat is ____ the box.

a. on 

b. under 

c. in 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. in 

Phương pháp giải :

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết :

The cat is in the box. (Chú mèo ở trong cái hộp.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

is

my

bag

The book

in

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The book

is

in

my

bag

.

Lời giải chi tiết :

The book is in my bag. (Quyển sách ở trong cặp của tôi.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

Their

is

the tree

on

cat

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Their

cat

is

on

the tree

.

Lời giải chi tiết :

Their cat is on the tree. (Con mèo của họ ở trên cây.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

pencil 

Her 

on 

the table 

is

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Her 

pencil 

is

on 

the table 

.

Lời giải chi tiết :

Her pencil is on the table. (Bút chì của cô ấy ở trên bàn.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

sister 

This

our 

is

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This

is

our 

sister 

.

Lời giải chi tiết :

This is our sister. (Đây là chị gái của chúng tôi.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct sentence.

a. The cat on the bag.

b. The cat in bag.

c. The cat is in the bag.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. The cat is in the bag.

Lời giải chi tiết :

 The cat is in the bag. (Con mèo ở trong cái túi.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct sentence.

a. The dog under the table.

b. The cat is under the table.

c. The dog is under the table. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. The dog is under the table. 

Lời giải chi tiết :

The dog is under the table. (Con chó ở dưới cái bàn.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct sentence. 

a. That is their book. 

b. That our book. 

c. That is its book.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. That is their book. 

Lời giải chi tiết :

That is their book. (Kia là quyển sách của họ.)

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Look. Choose the correct answer. 

a. The pen is in the book. 

b. The pen is on the book. 

c. The book is on the pen. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. The pen is on the book. 

Lời giải chi tiết :

The pen is on the book. (Cái bút mực ở trên quyển sách.)

close