Trắc nghiệm Unit 9 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

I ______ play soccer.

 

can 

can't 

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

It ______ fly.

 

can 

can't 

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

It _______ write. 

can 

can't

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

She _______ jump.

can

can't

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make a correct sentence.  

can

I

the ball

catch

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

I ______ play soccer.

 

can 

can't 

Đáp án

can 

Lời giải chi tiết :

I can play soccer. (Mình có thể chơi bóng đá.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

It ______ fly.

 

can 

can't 

Đáp án

can 

Lời giải chi tiết :

It can fly. (Nó có thể bay.)

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

It _______ write. 

can 

can't

Đáp án

can't

Lời giải chi tiết :

It can’t write. (Nó không thể viết.)

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose can or can’t.   

She _______ jump.

can

can't

Đáp án

can't

Lời giải chi tiết :

She can jump. (Cô ấy không thể nhảy.)

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange words to make a correct sentence.  

can

I

the ball

catch

.

Đáp án

I

can

catch

the ball

.

Lời giải chi tiết :

I can catch a ball. (Mình có thể bắt được trái bóng.)

close