Trắc nghiệm Unit 6 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose has or have

I _____ brown eyes.

have

has

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose has or have

He _____ black hair.

have 

has

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ____ have blue eyes. 

a. don't 

b. do 

c. has

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose has or have

I _____ brown eyes.

have

has

Đáp án

have

Lời giải chi tiết :

I have brown eyes. (Tôi có đôi mắt màu nâu.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose has or have

He _____ black hair.

have 

has

Đáp án

has

Lời giải chi tiết :

"He" là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên động từ chính trong câu cần được chia: Have => has. 

He has black hair. (Anh ấy có mái tóc đen.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ____ have blue eyes. 

a. don't 

b. do 

c. has

Đáp án

a. don't 

Lời giải chi tiết :

I don’t have blue eyes. (Tôi không có đôi mắt màu xanh dương.)  

close