Trắc nghiệm Unit 12 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose these or those.  

______ are chairs.

These 

Those 

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose these or those.  

_____ are bananas.

These 

Those 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose these or those.  

______ are chairs.

These 

Those 

Đáp án

Those 

Lời giải chi tiết :

These are + danh từ số nhiều: đây là những .... (người/sự vật/sự việc số nhiều, ở gần)

Those are + danh từ số nhiều: kia là những .... (người/sự vật/sự việc số nhiều, ở xa)

Those are chair. (Kia là những chiếc ghế.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose these or those.  

_____ are bananas.

These 

Those 

Đáp án

These 

Lời giải chi tiết :

These are + danh từ số nhiều: đây là những .... (người/sự vật/sự việc số nhiều, ở gần)

Those are + danh từ số nhiều: kia là những .... (người/sự vật/sự việc số nhiều, ở xa)

These are bananas. (Đây là những quả chuối.)

close