Trắc nghiệm Unit 9 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Reorder the letters to make the correct words.

A

D

E

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

E

A

D

Lời giải chi tiết :

READ (v): đọc

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Reorder the letters to make the correct words.

J

P

U

Đáp án của giáo viên lời giải hay

J

U

P

Lời giải chi tiết :

JUMP (v): nhảy

Câu hỏi 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Reorder the letters to make the correct words.

 

C

C

H

A

T

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A

T

C

H

Lời giải chi tiết :

CATCH (v): bắt

Câu hỏi 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Reorder the letters to make the correct words.

I

W

E

T

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

W

R

I

T

E

Lời giải chi tiết :

WRITE (v): viết

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Look. Reorder the letters to make the correct words.

E

R

I

D

Đáp án của giáo viên lời giải hay

R

I

D

E

Lời giải chi tiết :

RIDE (v): lái/đi (xe đạp)

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

a. Ride a bike  

b. Fly

c. Read

d. Play soccer

e. Run  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1.  

e. Run  

2. 

b. Fly

3. 

d. Play soccer

4. 

a. Ride a bike  

5. 

c. Read

Lời giải chi tiết :

1 – e

Run (v): chạy

2 – b

Fly (v): bay

3 – d

Play soccer: chơi bóng đá

4 – a

Ride a bike: đi xe đạp

5 – c

Read (v): đọc

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

j

u

m

p

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

j

u

m

p

e

Lời giải chi tiết :

Jump (v): nhảy

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

c

a

t

n

c

h

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c

a

t

n

c

h

Lời giải chi tiết :

Catch (v): bắt

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

r

u

n

f

Đáp án của giáo viên lời giải hay

r

u

n

f

Lời giải chi tiết :

Run (v): chạy

Câu hỏi 10 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

w

r

i

t

a

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

w

r

i

t

a

e

Lời giải chi tiết :

Write (v): viết

Câu hỏi 11 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

r

d

a

i

n

Đáp án của giáo viên lời giải hay

r

d

a

i

n

Lời giải chi tiết :

Rain (n): mưa

close