Trắc nghiệm Unit 10 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. draw 

2. listen 

3. visit 

4. take 

a. to an audio guide

b. a photo

c. the gift shop

d. a picture

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. draw 

d. a picture

2. listen 

a. to an audio guide

3. visit 

c. the gift shop

4. take 

b. a photo

Lời giải chi tiết :

1 – d

Draw a picture: vẽ một bức tranh

2 – a

Listen to an audio guide: Nghe băng hướng dẫn

3 – c

Visit the gift shop: thăm cửa hàng quà tặng

4 – b

Take a photo: chụp một bức ảnh

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Đáp án của giáo viên lời giải hay

old 

Lời giải chi tiết :

Old (adj):

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Đáp án của giáo viên lời giải hay

new

Lời giải chi tiết :

New (adj): mới

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

take a photo

draw a picture

Đáp án của giáo viên lời giải hay

take a photo

Lời giải chi tiết :

take a photo: chụp ảnh

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

listen to an audio guide

visit the gift shop

Đáp án của giáo viên lời giải hay

visit the gift shop

Lời giải chi tiết :

visit the gift shop: thăm cửa hàng quà tặng

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

draw a picture

visit the gift shop

Đáp án của giáo viên lời giải hay

draw a picture

Lời giải chi tiết :

draw a picture: vẽ tranh

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.

v

i

n

s

i

t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

v

i

n

s

i

t

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.                  

g

r

e

a

s

t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

g

r

e

a

s

t

Lời giải chi tiết :

Great (adj): tuyệt vời

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.    

b

o

a

t

k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b

o

a

t

k

Lời giải chi tiết :

Boat (n): con thuyền

Câu hỏi 10 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.    

t

o

a

k

e

Đáp án của giáo viên lời giải hay

t

o

a

k

e

Lời giải chi tiết :

Take (v): lấy, mang, chụp…

close