Trắc nghiệm Unit 10 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. draw 

2. listen 

3. visit 

4. take 

a. to an audio guide

b. a photo

c. the gift shop

d. a picture

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

take a photo

draw a picture

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

listen to an audio guide

visit the gift shop

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

draw a picture

visit the gift shop

Câu 7 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.                  

g

r

e

a

s

t

Câu 8 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.    

b

o

a

t

k

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. draw 

2. listen 

3. visit 

4. take 

a. to an audio guide

b. a photo

c. the gift shop

d. a picture

Đáp án

1. draw 

d. a picture

2. listen 

a. to an audio guide

3. visit 

c. the gift shop

4. take 

b. a photo

Lời giải chi tiết :

1 – d

Draw a picture: vẽ một bức tranh

2 – a

Listen to an audio guide: Nghe băng hướng dẫn

3 – c

Visit the gift shop: thăm cửa hàng quà tặng

4 – b

Take a photo: chụp một bức ảnh

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Đáp án

old 

Lời giải chi tiết :

Old (adj):

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

old 

new

Đáp án

new

Lời giải chi tiết :

New (adj): mới

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

take a photo

draw a picture

Đáp án

take a photo

Lời giải chi tiết :

take a photo: chụp ảnh

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

listen to an audio guide

visit the gift shop

Đáp án

visit the gift shop

Lời giải chi tiết :

visit the gift shop: thăm cửa hàng quà tặng

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct answer.

draw a picture

visit the gift shop

Đáp án

draw a picture

Lời giải chi tiết :

draw a picture: vẽ tranh

Câu 7 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.                  

g

r

e

a

s

t

Đáp án

g

r

e

a

s

t

Lời giải chi tiết :

Great (adj): tuyệt vời

Câu 8 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose ONE unnecessary letter.    

b

o

a

t

k

Đáp án

b

o

a

t

k

Lời giải chi tiết :

Boat (n): con thuyền

close