Trắc nghiệm Unit 7 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the missing letter.

 

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

a. Hat

b. Shoes

c. Dress

d. T-shirt

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. jeans

B. shirt

C. blue

D. dress

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. skirt

B. shoes

C. boots 

D. jeans

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. hat 

B. scarf

C. T-shirt 

D. wear

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. green

B. skirt

C. yellow

D. orange

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the missing letter.

 

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Đáp án

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Lời giải chi tiết :

1. skirt (n): chân váy

2. boots (n): đôi bốt

3. jeans (n): quần bò

4. shirt (n): áo sơ mi

5. scarf (n): khăn quàng cổ

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

a. Hat

b. Shoes

c. Dress

d. T-shirt

Đáp án

1. 

c. Dress

2. 

a. Hat

3. 

d. T-shirt

4. 

b. Shoes

Lời giải chi tiết :

1 – c

Dress (n): váy/đầm liền

2 – a

Hat (n): cái mũ

3 – d

T-shirt (n): áo phông

4 – b

Shoes (n): đôi giày

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. jeans

B. shirt

C. blue

D. dress

Đáp án

C. blue

Lời giải chi tiết :

jeans (n): quần bò

shirt (n): áo sơ mi

blue (adj): màu xanh

dress (n): váy/đầm liền

Giải thích: Đáp án C là từ chỉ màu sắc trong khi những phương án còn lại đều là những từ chỉ trang phục.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. skirt

B. shoes

C. boots 

D. jeans

Đáp án

A. skirt

Lời giải chi tiết :

skirt (n): chân váy

shoes (n): đôi giày

boots (n): đôi bốt

jeans (n): quần bò

Giải thích: Đáp án A là danh từ ở dạng số ít trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ ở dạng số nhiều.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. hat 

B. scarf

C. T-shirt 

D. wear

Đáp án

D. wear

Lời giải chi tiết :

hat (n): cái mũ

scarf (n): cái khăn

T-shirt (n): áo phông

wear (v): mặc

Giải thích: Đáp án D là động từ trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. green

B. skirt

C. yellow

D. orange

Đáp án

B. skirt

Lời giải chi tiết :

green (adj): màu xanh lá

skirt (n): chân váy

yellow (adj): màu vàng

orange (adj): màu cam

Giải thích: Đáp án B là danh từ chỉ trang phục trong khi những phương án còn lại đều là những tính từ chỉ màu sắc.

close