Trắc nghiệm Unit 7 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the missing letter.

 

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Lời giải chi tiết :

1. skirt (n): chân váy

2. boots (n): đôi bốt

3. jeans (n): quần bò

4. shirt (n): áo sơ mi

5. scarf (n): khăn quàng cổ

Câu hỏi 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

a. Hat

b. Shoes

c. Dress

d. T-shirt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

c. Dress

2. 

a. Hat

3. 

d. T-shirt

4. 

b. Shoes

Lời giải chi tiết :

1 – c

Dress (n): váy/đầm liền

2 – a

Hat (n): cái mũ

3 – d

T-shirt (n): áo phông

4 – b

Shoes (n): đôi giày

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. jeans

B. shirt

C. blue

D. dress

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. blue

Lời giải chi tiết :

jeans (n): quần bò

shirt (n): áo sơ mi

blue (adj): màu xanh

dress (n): váy/đầm liền

Giải thích: Đáp án C là từ chỉ màu sắc trong khi những phương án còn lại đều là những từ chỉ trang phục.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. skirt

B. shoes

C. boots 

D. jeans

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. skirt

Lời giải chi tiết :

skirt (n): chân váy

shoes (n): đôi giày

boots (n): đôi bốt

jeans (n): quần bò

Giải thích: Đáp án A là danh từ ở dạng số ít trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ ở dạng số nhiều.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. hat 

B. scarf

C. T-shirt 

D. wear

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. wear

Lời giải chi tiết :

hat (n): cái mũ

scarf (n): cái khăn

T-shirt (n): áo phông

wear (v): mặc

Giải thích: Đáp án D là động từ trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. green

B. skirt

C. yellow

D. orange

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. skirt

Lời giải chi tiết :

green (adj): màu xanh lá

skirt (n): chân váy

yellow (adj): màu vàng

orange (adj): màu cam

Giải thích: Đáp án B là danh từ chỉ trang phục trong khi những phương án còn lại đều là những tính từ chỉ màu sắc.

close