Trắc nghiệm Unit 2 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

That is her bag.

That is his bag.

That is his pencil.

That is her pencil.

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

 

That 

is

his 

this

pencil case

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

That is her bag.

That is his bag.

That is his pencil.

That is her pencil.

Đáp án

1. 

That is her pencil.

2. 

That is her bag.

3. 

That is his pencil.

4. 

That is his bag.

Phương pháp giải :

That is his/her ____. (Kia là ____ của anh/cô ấy.)

Lời giải chi tiết :

1. That is her pencil. (Kia là bút chì của cô ấy.) 

2. That is her bag. (Kia là cặp sách của cô ấy.) 

3. That is his pencil. (Kia là bút chì của anh ấy.) 

4. That is his bag. (Kia là cặp sách của anh ấy.) 

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

 

That 

is

his 

this

pencil case

Đáp án

That 

is

his 

this

pencil case

Phương pháp giải :

That is his/her ____. (Kia là ____ của anh/cô ấy.)

Lời giải chi tiết :

That is his pencil case. (Kia là cái hộp bút của anh ấy.)

close