Trắc nghiệm Unit 8 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

What _______ you doing?

a. am 

b. are 

c. is 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

What ______ she doing?

a. am 

b. is 

c. are 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

I _____ eating a cake.  

a. am 

b. is 

c. are 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

She _____ brushing her hair.

a. am 

b. is 

c. are 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

What _______ you doing?

a. am 

b. are 

c. is 

Đáp án

b. are 

Lời giải chi tiết :

What are you doing? (Cậu đang làm gì vậy?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

What ______ she doing?

a. am 

b. is 

c. are 

Đáp án

b. is 

Lời giải chi tiết :

What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

I _____ eating a cake.  

a. am 

b. is 

c. are 

Đáp án

a. am 

Lời giải chi tiết :

I am eating a cake. (Mình đang ăn một cái bánh kem.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose am, is or are.   

She _____ brushing her hair.

a. am 

b. is 

c. are 

Đáp án

b. is 

Lời giải chi tiết :

She is brushing her hair. (Cô ấy đang chải tóc.)

close