Trắc nghiệm Unit 10 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ I take a photo?

a. May

b. Do 

c. May not 

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Lời giải chi tiết :

May I take a photo? (Mình có thể chụp một tấm ảnh được không?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. may not 

Lời giải chi tiết :

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

May I ______ a picture?  

a. drawing 

b. draws

c. draw

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. draw

Lời giải chi tiết :

May I draw a picture? (Mình có thể vẽ một bức tranh không?)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Yes, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. may 

Lời giải chi tiết :

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ visit the gift shop?

a.  May 

b. May I 

c. I may 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. May I 

Lời giải chi tiết :

May I visit the gift shop? (Mình có thể đi thăm cửa hàng quà tặng không?)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

- May I draw a picture?

- _________________.

Yes, you may.

No, you may not.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

No, you may not.

Lời giải chi tiết :

- May I draw a picture? (Em có thể vẽ tranh không ạ?)

- No, you may not. (Em không thể.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

- _________________.

- Yes, you may.

May I listen to an audio guide?

May I listening to an audio guide?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

May I listen to an audio guide?

Lời giải chi tiết :

- May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

- Yes, you may. (Em có thể.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

- _________________.

- No, you may not. 

May I take a photo?

 I may take a photo?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

May I take a photo?

Lời giải chi tiết :

- May I take a photo? (Em có thể chụp một tấm ảnh không ạ?)

- No, you may not. (Em không thể.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.  

- May I visit the gift shop? 

- _________________.

Yes, you may.

No, you may not.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Yes, you may.

Lời giải chi tiết :

- May I visit the gift shop? (Em có thể thăm quan cửa hàng quà tặng không ạ?)

- Yes, you may. (Em có thể.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

I

a picture 

May 

draw 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

May 

I

draw 

a picture 

?

Lời giải chi tiết :

May I draw a picture? (Em có thể vẽ tranh không ạ?)

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

I

a picture 

May 

draw 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

May 

I

draw 

a picture 

?

Lời giải chi tiết :

May I draw a picture? (Em có thể vẽ tranh không ạ?)

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

you

not 

No, 

may 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

No, 

you

may 

not 

.

Lời giải chi tiết :

No, you may not. (Không, em không thể.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to make a correct sentence.  

 

listen 

audio guide 

to 

May 

an 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

listen 

an 

audio guide 

Lời giải chi tiết :

May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

close