Trắc nghiệm Unit 10 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ I take a photo?

a. May

b. Do 

c. May not 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Yes, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ I take a photo?

a. May

b. Do 

c. May not 

Đáp án

a. May

Phương pháp giải :

Cấu trúc xin phép ai đó làm gì một cách lịch sự:

May I + động từ nguyên thể?

(Tôi có thể .... được không?) 

Lời giải chi tiết :

May I take a photo? (Mình có thể chụp một tấm ảnh được không?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Đáp án

b. may not 

Lời giải chi tiết :

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Yes, you ______.

a. may 

b. may not 

c. not 

Đáp án

a. may 

Lời giải chi tiết :

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

close