Trắc nghiệm Unit 2 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make the correct word.

E

R

U

R

L

Đáp án của giáo viên lời giải hay

R

U

L

E

R

Lời giải chi tiết :

RULER (cái thước)

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make the correct word.

N

C

P

I

L

E

Đáp án của giáo viên lời giải hay

P

E

N

C

I

L

Lời giải chi tiết :

 PENCIL (bút chì)

Câu hỏi 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange letters to make the correct word.

S

E

E

A

R

R

Đáp án của giáo viên lời giải hay

E

R

A

S

E

R

Lời giải chi tiết :

ERASER (cục tẩy)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

_en

a. f 

b. q 

c. p 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. p 

Lời giải chi tiết :

pen (bút mực)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Circle the missing letters. 

pe_cil _ase 

a. m, k

b. n, k

c. n, c

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. n, c

Lời giải chi tiết :

Pencil case (túi đựng bút)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

_ook

a. p  

b. b 

c. k

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. b 

Lời giải chi tiết :

book (quyển sách)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. bag 

b. pencil case 

c. eraser 

d. window 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

d. window 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn 1 phương án khác với 3 phương án còn lại. 

Lời giải chi tiết :

a. bag (túi, cặp sách) 

b. pencil case (hộp đựng bút) 

c. eraser (cục tẩy) 

d. window (cửa sổ) 

Phương án a, b, c đều là đồ dùng học tập, phương án d không phải là đồ dùng học tập. 

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. orange

b. book 

c. red 

d. pink 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. book 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn 1 phương án khác với 3 phương án còn lại. 

Lời giải chi tiết :

a. orange (màu cam, quả cam) 

b. book (quyển sách) 

c. red (màu đỏ) 

d. pink (màu hồng) 

Các phương án a, c, d đều là những từ chỉ màu sắc,; phương án b là danh từ chỉ đồ dùng học tập. 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. Rosy 

b. door

c. ruler 

d. pen 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Rosy 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn 1 phương án khác với 3 phương án còn lại. 

Lời giải chi tiết :

a. Rosy  

b. door (cửa ra vào) 

c. ruler (cái thước) 

d. pen (bút mực) 

Các phương án b, c, d đều là những danh từ chỉ đồ dùng học tập; phương án a là tên người.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. doll

b. ball 

c. pencil 

d. teddy bear 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. pencil 

Phương pháp giải :

Các con đọc các phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại. 

Lời giải chi tiết :

a. doll (búp bê) 

b. ball (quả bóng) 

c. pencil (bút chì) 

d. teddy bear (gấu bông) 

Các phương án a, b, d đều là những danh từ chỉ các loại đồ chơi; phương án c là danh từ chỉ đồ dùng học tập. 

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns. 

cat 

doll 

door

dog 

cookie

car

c
d
Đáp án của giáo viên lời giải hay
c

cat 

cookie

car

d

doll 

door

dog 

Phương pháp giải :

Các con đọc các từ cho sẵn và kéo thả vào cột phù hợp tương ứng với âm /c/ và âm /d/. 

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 12 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bag 

door

ruler 

pencil case 

window 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

ruler 

2. 

window 

3. 

bag 

4. 

pencil case 

5. 

door

Lời giải chi tiết :

1 - ruler (thước kẻ) 

2 - window (của sổ) 

3 - bag (cặp sách) 

4 - pencil case (túi đựng bút) 

5 - door (cửa ra vào) 

close