Trắc nghiệm Unit 5 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ you like milk? 

a. Don't

b. Do 

c. What 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____, I do.

a. Yes

b. No 

c. Do 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, I ____.

a. don’t

b. do 

c. dont

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.   

like

carrots

I

.

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

meat

I

like

don't

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ you like milk? 

a. Don't

b. Do 

c. What 

Đáp án

b. Do 

Lời giải chi tiết :

Do you like milk? (Bạn có thích sữa không?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____, I do.

a. Yes

b. No 

c. Do 

Đáp án

a. Yes

Lời giải chi tiết :

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, I ____.

a. don’t

b. do 

c. dont

Đáp án

a. don’t

Lời giải chi tiết :

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.   

like

carrots

I

.

Đáp án

I

like

carrots

.

Lời giải chi tiết :

I like carrots. (Tôi thích cà rốt.)

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

meat

I

like

don't

.

Đáp án

I

don't

like

meat

.

Lời giải chi tiết :

I don’t like meat. (Tôi không thích thịt.)

close