Trắc nghiệm Unit 5 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ you like milk? 

a. Don't

b. Do 

c. What 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. Do 

Lời giải chi tiết :

Do you like milk? (Bạn có thích sữa không?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____, I do.

a. Yes

b. No 

c. Do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Yes

Lời giải chi tiết :

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

No, I ____.

a. don’t

b. do 

c. dont

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. don’t

Lời giải chi tiết :

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

- Do you like meat?

- Yes, I do.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

- Do you like meat? (Bạn có thích thịt không?)

- Yes, I do. (Có, tôi thích.)

=> Trái ngược với bức tranh.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

- Do you like ice cream?

- Yes, I do.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

- Do you like ice cream? (Bạn có thích kem không?)

- Yes, I do. (Có, tôi thích.)

=> Trùng với bức tranh.

Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

- Do you like milk?

- No, I don’t.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

- Do you like milk? (Bạn có thích sữa không?)

- No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

=> Trùng với bức tranh.

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

- Do you like juice?

- No, I don’t.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

- Do you like juice? (Bạn có thích nước ép không?)

- No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

=> Trái ngược với bức tranh.

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Look and read. Choose True or False.

- Do you like rice?

- Yes, I do.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

- Do you like rice? (Bạn có thích cơm không?)

- Yes, I do. (Có, tôi thích.)

=> Trùng với bức tranh.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

Do you like carrots?

Yes, I do.

No, I don’t.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

No, I don’t.

Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

Do you like carrots? (Bạn có thích cà rốt không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

Do you like rice?

Yes, I do. 

No, I don't.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Yes, I do. 

Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

Do you like rice? (Bạn có thích cơm không?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence. 

Do you like yogurt?

Yes, I do. 

No, I don't.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Yes, I do. 

Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

Do you like yogurt? (Bạn có thích sữa chua không?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence. 

Do you like bread?

Yes, I do. 

No, I don't. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

No, I don't. 

Phương pháp giải :

Do you like ____? (Bạn có thích _____?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết :

Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.   

like

carrots

I

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

like

carrots

.

Lời giải chi tiết :

I like carrots. (Tôi thích cà rốt.)

Câu hỏi 14 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.   

yogurt

Do

like

you

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

you

like

yogurt

Lời giải chi tiết :

Do you like yogurt? (Bạn thích sữa chua không?)

Câu hỏi 15 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

meat

I

like

don't

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

don't

like

meat

.

Lời giải chi tiết :

I don’t like meat. (Tôi không thích thịt.)

Câu hỏi 16 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.   

Do

rice

like

you

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Do

you

like

rice

?

Lời giải chi tiết :

Do you like rice? (Bạn có thích cơm không?)  

Câu hỏi 17 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find an excessive word in the sentence below. 

Do 

I

like

bread

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Do 

I

like

bread

.

Lời giải chi tiết :

I like bread. (Tôi thích bánh mì.)

Lưu ý: Vì câu này kết thúc bằng dấu chấm (.) nên không thể là câu hỏi được.

Câu hỏi 18 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find an excessive word in the sentence below. 

Do 

you

don't 

like 

juice 

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Do 

you

don't 

like 

juice 

?

Lời giải chi tiết :

Do you like juice? (Bạn có thích nước ép không?)

Câu hỏi 19 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

 Find an excessive word in the sentence below. 

I

like

don't

ice cream 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

like

don't

ice cream 

.

Lời giải chi tiết :

I like ice cream. (Mình thích kem.)

close