Trắc nghiệm Unit 7 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

He _____ wearing a white T-shirt.

am 

is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is

Lời giải chi tiết :

He is wearing a white T-shirt.

(Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông màu trắng.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

I _____ wearing a yellow hat. 

am

is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

am

Lời giải chi tiết :

I am wearing a yellow hat.

(Mình đang đội một chiếc mũ màu vàng.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

Jane ______ wearing a blue dress. 

am 

is 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is 

Lời giải chi tiết :

Jane is wearing a blue dress. 

(Jane đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

Hung ______ wearing black boots.

am 

is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is

Lời giải chi tiết :

Hung is wearing black boots.

(Hùng đang đeo đôi giày cao cổ màu đen.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

She is ______ a pink skirt.  

a. wear

b. wearing

c. wears

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. wearing

Lời giải chi tiết :

She is wearing a pink skirt.

(Cô ấy đang mặc một chiếc chân váy màu hồng.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

He is wearing _______.

a. a T-shirt white 

b. white T-shirt a

c. a white T-shirt 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. a white T-shirt 

Lời giải chi tiết :

He is wearing a white T-shirt.

(Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ am wearing a red scarf.  

a. She 

b. He 

c. I

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. I

Lời giải chi tiết :

I am wearing a red scarf.

(Mình đang đeo một chiếc khăn màu đỏ.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ blue jeans.  

a. He is wearing

b. He’s is wearing

c. He wearing

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. He is wearing

Lời giải chi tiết :

He is wearing blue jeans.

(Anh ấy đang mặc một chiếc quần bò màu xanh.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I _______ wearing an orange dress.

a. am 

b. is 

c. are 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. am 

Lời giải chi tiết :

I am wearing a orange dress.

(Mình đanng mặc một chiếc váy màu cam.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make a correct sentence.  

a

wearing 

am 

I

yellow T-shirt 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

am 

wearing 

a

yellow T-shirt 

.

Lời giải chi tiết :

I am wearing a yellow T-shirt.

(Mình đang mặc một chiếc áo phông màu vàng.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make a correct sentence.  

Nam 

hat 

black 

is

a

wearing

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nam 

is

wearing

a

black 

hat 

Lời giải chi tiết :

Nam is wearing a black hat.

(Nam đang đội một chiếc mũ màu đen.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Reorder the words to make a correct sentence.  

wearing 

is

blue scarf 

and black boots 

Jane 

a

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is

wearing 

a

blue scarf 

and black boots 

.

Lời giải chi tiết :

Jane is wearing a blue scarf and black boots.

(Jane đang quàng một chiếc khăn màu xanh dương và đi một đôi bốt màu đen.) 

close