Trắc nghiệm Unit 7 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Family and Friends

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

He _____ wearing a white T-shirt.

am 

is

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

I _____ wearing a yellow hat. 

am

is

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

He is wearing _______.

a. a T-shirt white 

b. white T-shirt a

c. a white T-shirt 

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

Jane ______ wearing a blue dress. 

am 

is 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

He _____ wearing a white T-shirt.

am 

is

Đáp án

is

Lời giải chi tiết :

"He" là chủ ngữ ngôi thứu 3 số ít nên động tư to be đi kèm phải là "is" 

He is wearing a white T-shirt.

(Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông màu trắng.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

I _____ wearing a yellow hat. 

am

is

Đáp án

am

Lời giải chi tiết :

I am wearing a yellow hat.

(Mình đang đội một chiếc mũ màu vàng.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

He is wearing _______.

a. a T-shirt white 

b. white T-shirt a

c. a white T-shirt 

Đáp án

c. a white T-shirt 

Lời giải chi tiết :

He is wearing a white T-shirt.

(Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.)

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose am or is.  

Jane ______ wearing a blue dress. 

am 

is 

Đáp án

is 

Lời giải chi tiết :

Jane is wearing a blue dress. 

(Jane đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời.)

close