Pronunciation: th /ð/, /θ/ – 2d. Everyday English - Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation: th /ð/, /θ/ – 2d. Everyday English - Unit 2. Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Pronunciation: th /ð/, /θ/

Listen and tick (✓). Listen again and repeat.

(Nghe và đánh dấu. Nghe lại và lặp lại.)

 

/θ/

/ð/

three

 

 

that

 

 

then

 

 

thanks

 

 

think

 

 

there

 

 

Lời giải chi tiết

 

/θ/

/ð/

three

 

that

 

then

 

thanks

 

think

 

there

 

Loigiaihay.com

Tải về
Quảng cáo
close