Pronunciation – 1d. Everyday English - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – 1d. Everyday English - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Pronunciation

a /ɑː/, /ɔː/

5. Listen and tick (✓). Listen again and repeat.

(Nghe và đánh dấu. Nghe và lặp lại.)


 

/ɑː/

/ɔː/

garden

awesome

bathroom

wardrobe

small

carpet

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

garden /ˈɡɑːdn/

awesome /ˈɔːsəm/

bathroom /ˈbɑːθruːm/

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/

small /smɔːl/

carpet /ˈkɑːpɪt/

Lời giải chi tiết

 

 

/ɑː/

/ɔː/

garden

 

awesome

 

bathroom

 

wardrobe

 

small

 

carpet

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close