Numbers 21-100 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Numbers 21-100 – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Numbers 21 – 100

3. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


21: twenty – one

22: twenty – two

23: twenty – three

24: twenty – four

25: twenty – five

26: twenty – six

27: twenty – seven

28: twenty – eight

29: twenty – nine

30: thirty

40: forty

50: fifty

60: sixty

70: seventy

80: eighty

90: ninety

100: a/ one hundred

Bài 4

4. Listen and circle the number you hear.

(Nghe và khoanh chọn chữ số mà em nghe được.)


1. 12                    20

2. 10                    100

3. 50                    15

4. 42                    24

5. 30                    13

6. 8                     80

Lời giải chi tiết:

1. 12

2. 100

3. 50

4. 42

5. 13

6. 80

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close