Ngữ âm - Unit: Hello! - Tiếng Anh 6 - Right on!

>>>> Tải về ↓

Blended consonants - Ngữ âm Unit: Hello! tiếng Anh 6 Right on!

Quảng cáo

I. Định nghĩa

Khi có hai phụ âm kết hợp với nhau và mỗi phụ âm tạo ra âm thanh riêng, nó được gọi là phụ âm kép.

II. Ví dụ 

/bl/

black, blow, blue,…

/cl/

clam, clap, close,…

/fl/

flat, flip, flute,…

/gl/

glad, glow, glue,…

/pl/

plan, play, plug,…

/sl/

slam, sled, slop,…

/br/

brown, bright, brother,…

/cr/

crab, crow, cry,…

/dr/

draw, drop, dry,…

/fr/

frog, friend, from,…

/gr/

grow, grab, gray,…

/pr/

pray, pride, price,…

/tr/

train, tray, tree,…

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close