Writing – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

7. Write a letter to your English friend about your plans for the summer (about 50-60 words). Write about where you are going to go, who you are going to go with and what you are going to do there. Invite your friend to come with you.

(Viết một bức thư cho người bạn Anh về kế hoạch của bạn cho mùa hè (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn sẽ đến, bạn sẽ đi với ai và bạn sẽ làm gì ở đó. Mời bạn của bạn đi cùng bạn.)

Lời giải chi tiết

Hi Bill,

 Hope you're well. Today is the first day of my holidays. This summer, I'm going to go on holiday to Italy with my family. We're going to stay in Rome and go sightseeing around the city. Also, we are going to go camping in the countryside for a few days. I can't wait!

Take care.

Sammy Violeta

Tạm dịch:

Xin chào Bill,

  Hy vọng sức khỏe của bạn tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của tôi. Mùa hè này, tôi sẽ đi nghỉ ở Ý cùng gia đình. Chúng tôi sẽ ở lại Rome và đi tham quan quanh thành phố. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đi cắm trại ở nông thôn trong vài ngày. Tôi không thể chờ đợi!

Bảo trọng.

Sammy Violeta.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close