Vocabulary – 4a. Reading - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 4a. Reading - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Vocabulary

The weather (Thời tiết)

3. Listen and repeat. Say the sentences in your language.

(Nghe và lặp lại. Đọc các câu bằng tiếng Việt.)


Lời giải chi tiết:

- It’s hot: Trời nóng.

- It’s warm and sunny: Thời tiết ấm áp và có nắng.

- It’s cloudy: Trời nhiều mây.

- It’s raning: Trời mưa.

- It’s snowing: Trời đang có tuyết.

- It’s cold: Trời lạnh.

Bài 4

4. a) What's the weather like in the spring, summer, autumn and winter in your country? What's the weather like today?

(Thời tiết như thế nào vào mùa xuân, hạ, thu, đông ở đất nước em? Hôm nay thế tiết thế nào?)

In the spring, it's sunny.

(Vào mùa xuân, trời nhiều nắng.)

Lời giải chi tiết:

- In the spring, it’s warm and sunny.

(Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp và có nắng.)

- In the summer, it’s hot and rainy.

(Vào mùa hè, trời nóng và mưa nhiều.)

- In the autumn, it’s cool and windy.

(Vào mùa thu, trời mát mẻ và có gió.)

- In the winter, it’s cold and wet.

(Vào mùa đông, trời lạnh và ẩm ướt.)

- Today, the weather is sunny and cool.

(Hôm nay thời tiết nắng ráo, mát mẻ.)

Bài 5

4. b) Search online and say what the weather is like today in Brasilia, Cairo, London, Los Angeles, Madrid, Moscow, New York, Rome, Paris and Tokyo.

(Tìm kiếm trên mạng và nói xem thời tiết hôm nay như thế nào ở Brasilia, Cairo, London, Los Angeles, Madrid, Moscow, New York, Rome, Paris và Tokyo.)

Lời giải chi tiết:

- In the Brasilia, today the weather is cool and cloudy.

(Ở Brasilia, hôm nay thời tiết mát mẻ và nhiều mây.)

- In the Cairo, today the weather is hot and sunny.

(Ở Cairo, hôm nay thời tiết nắng nóng.)

- In the London, today the weather is cool and cloudy.

(Ở London, hôm nay thời tiết mát mẻ và nhiều mây.)

- In the Los Angeles, today the weather is cool and sometimes cloudy.

(Ở Los Angeles, hôm nay thời tiết mát mẻ và thỉnh thoảng có mây.)

- In the New York, today the weather is cool and cloudy.

(Ở New York, hôm nay thời tiết mát mẻ và nhiều mây.)

- In the Rome, today the weather is hot and sunny.

(Ở Rome, hôm nay thời tiết nắng nóng.)

- In the Paris, today the weather is cool and cloudy.

(Ở Paris, thời tiết hôm nay mát mẻ và nhiều mây.)

- In the Tokyo, today the weather is cool and sunny.

(Ở Tokyo, thời tiết hôm nay mát mẻ và có nắng.)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close