Values – 4. Right on! – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Values – 4. Right on! – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

VALUES

Travel!

Think Why is it good to travel? Discuss the ideas below with your partner. Use your own ideas as well.

(Suy nghĩ. Vì sao nên đi du lịch? Thảo luận các ý kiến với bạn của em. Em cũng có thể sử dụng ý kiến của riêng em.)

• It's a good way to relax and have fun.

(Đó là một cách tốt để thư giãn và vui vẻ.)

• It's a great way to make new friends.

(Đó là một cách tuyệt vời để kết bạn mới.)

• You learn about the culture of other places.

(Bạn tìm hiểu về văn hóa của những nơi khác.)

• You try new food.

(Bạn thử thức ăn mới.)

Lời giải chi tiết

A: Why is it good to travel?

B: I think, travelling is a good way to relax and have fun.

A: It’s also a great way to make new friends.

B: Moreover, you can learn about the culture of other places.

A: You can try new food from different places.

B: In addition, travelling is an excellent way to learn languages and improve your communication skills.

A: Last but the not least, travelling helps you open your mind and widen your knowledge.

Tạm dịch:

A: Tại sao chúng ta nên đi du lịch?

B: Mình nghĩ, đi du lịch là một cách tốt để thư giãn và vui vẻ.

A: Đó cũng là một cách tuyệt vời để kết bạn mới.

B: Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu về văn hóa của những nơi khác.

A: Bạn có thể thử món ăn mới từ nhiều nơi khác nhau.

B: Ngoài ra, đi du lịch là một cách tuyệt vời để học ngôn ngữ và cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.

A: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đi du lịch giúp bạn cởi mở và mở mang kiến thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close