Speaking – 6. CLIL– Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6. CLIL – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

3. Use should or shouldn't. Use your answers from Exercise 2 to tell your partner about what travelling with care means.

(Sử dụng nên hoặc không nên. Sử dụng câu trả lời của bạn từ Bài tập 2 để nói với bạn của em về việc du lịch thận trọng có nghĩa là gì.)

 Travelling with care means that you should(n't)....

Lời giải chi tiết

Travelling with care means that you shouldn't buy souvenirs from elephant tusks, or wood from rainforest trees and you shouldn't drop litter. You should stay in small local hotels and spend your money in local shops and markets. You should also respect the local traditions and sometimes dress in the same way as the local people to show respect.

Tạm dịch:

Đi du lịch cẩn thận có nghĩa là bạn không nên mua quà lưu niệm từ ngà voi, hoặc gỗ cây rừng nhiệt đới và bạn không nên vứt rác bừa bãi. Bạn nên ở trong các khách sạn địa phương nhỏ và tiêu tiền của bạn trong các cửa hàng và chợ địa phương. Bạn cũng nên tôn trọng truyền thống địa phương và đôi khi ăn mặc giống người dân địa phương để thể hiện sự tôn trọng.

Quảng cáo
close