Speaking – 5f – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

5. Fill in the gaps with main, give, birthday, guided, real and sleeping. Use the collocations to make sentences based on the text

(Điền vào các khoảng trống với main, give, birthday, guided, real và sleeping. Sử dụng các cụm từ để tạo câu dựa trên văn bản)

1. ________________________life

2._______________________ present

3_________________________galleries

4. ________________________ bags

5.________________________tour

6. _________________________ a talk

Lời giải chi tiết

1. real life

(cuộc sống thực)

2. birthday present

(quà sinh nhật)

3. main galleries

(phòng trưng bày)

4. sleeping bags

(túi ngủ)

5. guided tour

(chuyến tham quan)

6. give a talk

(đưa ra một bài nói)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close