Pronunciation – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – 6d. Everyday English – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

Diphthongs (sound that combines two vowels-when pronounced sound like one)

Âm đôi (âm thanh kết hợp hai nguyên âm-khi phát âm giống như một)

Listen and repeat. Can you think of more words with these sounds?

(Lắng nghe và lặp lại. Bạn có thể nghĩ ra nhiều từ hơn với những âm thanh này không?)

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close