Prepositions of movement – 4b. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Prepositions of movement – 4b. Grammar - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Prepositions of movement 

(Giới từ chỉ sự chuyển động.)

6. Choose the correct preposition.

(Chọn giới từ đúng.)

1. Dad is putting sausages onto/into the barbecue.

2. She is swimming across/over the river.

3. The children are diving into/along the sea.

4. She is coming through/out of the theatre now.

5. Look! He is jumping out of/over the fence.

Phương pháp giải:

to (prep): đến

into (prep): vào trong

onto (prep): lên trên

across (prep): băng qua

along (prep): dọc theo

out of (prep): ra ngoài

over (prep): vượt qua

through (prep): xuyên qua

Lời giải chi tiết:

1. onto

2. across

3. into

4. out of

5. over

 1. Dad is putting sausages onto the barbecue.

(Bố đang xếp xúc xích lên bếp nướng.)

2. She is swimming across the river.

(Cô ấy đang bơi qua sông.)

3. The children are diving into the sea.

(Những đứa trẻ đang lặn xuống biển.)

4. She is coming out of the theatre now.

(Bây giờ cô ấy đang bước ra khỏi rạp chiếu phim.)

5. Look! He is jumping over the fence.

(Nhìn kìa! Anh ta đang nhảy qua hàng rào.)

Bài 7

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close