Intonation in exclamations – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Intonation in exclamations – 4d. Everyday English - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Intonation in exclamations

(Ngữ điệu trong câu cảm thán)

Listen and compare the intonation in the sets of sentences. Listen again and repeat.

(Nghe và so sánh ngữ điệu trong các cặp câu. Nghe lại và lặp lại.)


• Sounds great. - Sounds great! • Good idea. - Good idea! •  Thanks. - Thanks!

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sounds great!: Nghe có vẻ hay đó

Good idea!: Ý kiến hay đó!

Thanks!: Cảm ơn!

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close