Everyday English – 4. Progress Check – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Everyday English – 4. Progress Check – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

7. Choose the correct response.

(Chọn câu phản hồi đúng.)

1. A: I love it here in Paris!

    B: _________________

a. Really? I do.                          b. Same here.

2. A: Thank you!

   B: _________________

a. Here!                                      b. No problem.

3. A: Why don't you ask Mark?

    B: _________________

 a. Good idea!                             b. Take mine.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. A: Tôi thích ở Paris!

     B: _________________

a. Có thật không? Mình thì lại có. 

b. Mình cũng vậy.

2. A: Cảm ơn bạn!

    B: _________________

a. Đây! 

b. Không có gì.

3. A: Tại sao bạn không hỏi Mark?

     B: _________________

a. Ý kiến hay đó! 

b. Cầm lấy cái của mình này.

Lời giải chi tiết

1. b

2. b

3. a

1. A: I love it here in Paris!

    B: Same here.

(Mình thích ở Paris này! – Mình cũng vậy.)

2. A: Thank you!

   B: No problem.

(Cảm ơn! – Không có gì.)

3. A: Why don't you ask Mark?

    B: Good idea!

(Sao bạn không hỏi Mark nhỉ? – Ý kiến hay đó!)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close