Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 58 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Khi viết \(\Delta ABC = \Delta MNP\) thì cặp đỉnh nào dưới đây là cặp đỉnh tương ứng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Khi viết \(\Delta ABC = \Delta MNP\) thì cặp đỉnh nào dưới đây là cặp đỉnh tương ứng?

A. A và N

B. C và P

C. B và M

D. A và P.

Phương pháp giải:

Các đỉnh ở vị trí giống nhau thì tương ứng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Khi viết \(\Delta ABC = \Delta MNP\) thì cặp cạnh nào dưới đây là cặp cạnh tương ứng?

A. AM và BN

B. AB và NP

C. AC và MP

D. BC và MN.

Phương pháp giải:

Các cạnh ở vị trí giống nhau thì tương ứng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Câu 3. Biết \(\Delta ABC = \Delta DEF\) và \(\widehat E + \widehat F = {80^o}\). Câu nào dưới đây đúng?

A. \(\Delta ABC\)tù

B. \(\Delta ABC\)vuông

C. \(\Delta ABC\) nhọn

D. \(\widehat A = {80^o}\).

Phương pháp giải:

Hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng và các cạnh tương ứng bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Chọn A

\(\begin{array}{l}\Delta ABC = \Delta DEF \Rightarrow \widehat A = \widehat D\\\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^o} \Rightarrow \widehat D = {180^o} - \widehat E - \widehat F = {100^o}\end{array}\)

\( \Rightarrow \widehat A = \widehat D = {100^o} \Rightarrow \Delta ABC\) tù

Quảng cáo
close