Bài 52.4 Trang 60 SBT hóa học 9

Giải bài 52.4 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hóa học của phản ứng sau

Quảng cáo

Đề bài

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau 

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a)  Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b)  Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính theo PTHH và tính đến cả hiệu suất phản ứng.

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

162n tấn tinh bột ------> 180n tấn glucozơ

      1 tấn                  ------> x tấn

\( \to x = \dfrac{{180n}}{{162n}} = \dfrac{{10}}{{9}}( tấn)\) 

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

\(\dfrac{{10}}{{9}} \times \dfrac{{80}}{{100}} = \dfrac{{8}}{{9}}(\ tấn )\)

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

\(y = \dfrac{{162n.100}}{{180n.80}} = 1,125(\ tấn )\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close