Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9

Giải bài 52.2 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế etyl axetat

Quảng cáo

Đề bài

Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy trình điều chế glucozơ, ancol etylic, axit axetic và tính chất hóa học của chúng.

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\; \to \;{C_6}{H_{12}}{O_6}\; \to \;{C_2}{H_5}OH\; \to \;C{H_3}COOH\; \to \;C{H_3}COO{C_2}{H_5}.\)

\({(  {C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}(1)\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(2)\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{giấm}^{men}} C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O(3)\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O(4)\)  Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close