Bài 52.3 Trang 60 SBT Hóa học 9

Giải bài 52.3 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hóa học sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí COvà giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng của cây xanh với môi trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

\(6nC{O_2} + 5n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{a/s}^{clorophin}} {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + 6n{O_2}\)

6n.44                                      162n        

?tấn                                       8,1 tấn       

\({m_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,1.6n.44}}{{162n}} = 13,2(\ tấn )\)

\({m_{{O_2}}} = \dfrac{{8,1.6n.32}}{{162n}} = 9,6( tấn)\)

Loigiaihay.com

  • Bài 52.4 Trang 60 SBT hóa học 9

    Giải bài 52.4 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hóa học của phản ứng sau

  • Bài 52.2 Trang 60 SBT Hóa học 9

    Giải bài 52.2 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế etyl axetat

  • Bài 52.1 Trang 60 SBT Hóa học 9

    Giải bài 52.1 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu đúng là :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close