Bài 37 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14 cm. Tính các độ dài MI, IK, KN.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thang \(ABCD\) \((AB // CD),\) \(M\) là trung điểm của \(AD,\) \(N\) là trung điểm của \(BC.\) Gọi \(I, K\) theo thứ tự là giao điểm của \(MN\) với \(BD, AC.\) Cho biết \(AB = 6\,cm,\) \(CD = 14 cm.\) Tính các độ dài \(MI, IK, KN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác và hình thang:

+) Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+) Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Đường trung bình của hình thang thì song song với hai cạnh đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

+) Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

Lời giải chi tiết

Hình thang \(ABCD\) có \(AB // CD\)

\(M\) là trung điểm của \(AD\;\; (gt)\)

\(N\) là trung điểm của \(BC\;\; (gt)\)

Nên \(MN\) là đường trung bình của hình thang \(ABCD\)

\(⇒ MN // AB // CD\) và \(MN =\displaystyle {{AB + CD} \over 2} = {{6 + 14} \over 2} = 10\left( {cm} \right)\)

Trong tam giác \(ADC\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(AD\)

\(MK // CD\)

\(⇒ AK = KC\) (đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba)

Suy ra \(MK\) là đường trung bình của \(∆ ADC.\)

\( \Rightarrow MK = \displaystyle {1 \over 2}CD = {1 \over 2}.14 = 7\left( {cm} \right)\)

Vậy: \(KN = MN – MK = 10 – 7 = 3 \;\;(cm)\)

Trong \(∆ ADB\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(AD\)

\(MI // AB\)

Nên \(DI = IB\) (đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba)

\(⇒ MI\) là đường trung bình của \(∆ DAB\)

\( \Rightarrow MI =\displaystyle  {1 \over 2}AB = {1 \over 2}.6 = 3\left( {cm} \right)\)

\(IK = MK – MI = 7 – 3 = 4\;\; (cm)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 38 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 38 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK.

 • Bài 39 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 39 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC...

 • Bài 40 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 40 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD, CE. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, CE. Chứng minh rằng MI = IK = KN.

 • Bài 41 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 41 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.

 • Bài 42 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 42 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm của hai đường chéo bằng nửa hiệu hai đáy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close