Quảng cáo
 • pic

  Bài 44 trang 36 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 44 trang 36 sách bài tập toán 8. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức...

 • pic

  Bài 45 trang 36 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 45 trang 36 sách bài tập toán 8. Thực hiện các phép tính sau ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 46 trang 36 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 46 trang 36 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định ...

 • pic

  Bài 47 trang 36 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 47 trang 36 sách bài tập toán 8. Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định...

 • pic

  Bài 48 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 48 trang 37 sách bài tập toán 8. Có bạn nói rằng các phân thức...

 • pic

  Bài 49 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 49 trang 37 sách bài tập toán 8. Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10...

 • pic

  Bài 50 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 50 trang 37 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định...

 • pic

  Bài 51 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 51 trang 37 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức ...

 • pic

  Bài 52 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 52 trang 37 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc ...

 • pic

  Bài 53 trang 37 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 53 trang 37 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức bằng...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài