Quảng cáo
  • pic

    Bài 1 trang 155 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 1 trang 155 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi? Vì sao?

  • pic

    Bài 2 trang 155 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 2 trang 155 SBT toán 8. Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).

  • Quảng cáo
  • pic

    Bài 3 trang 155 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 3 trang 155 sách bài tập toán 8. Em hãy kể tên một số đa giác mà em biết.

  • pic

    Bài 4 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh số đo góc của hình n - giác đều là (n-2).180/n

  • pic

    Bài 5 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 5 trang 156 sách bài tập toán 8. Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.

  • pic

    Bài 6 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 6 trang 156 sách bài tập toán 8. a) Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác. b) Chứng minh rằng hình n – giác có tất cả n(n-3)/2 đường chéo.

  • pic

    Bài 7 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Bài 7 trang 156 sách bài tập toán 8. Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

  • pic

    Bài 8 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 8 trang 156 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác (lồi ) có số đo là 360°.

  • pic

    Bài 9 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 9 trang 156 sách bài tập toán 8. Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài?

  • pic

    Bài 10 trang 156 SBT toán 8 tập 1

    Giải bài 10 trang 156 sách bài tập toán 8. Một đa giác (lồi) có nhiều nhất là bao nhiêu góc nhọn?

  • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài