Quảng cáo
 • pic

  Bài 51 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 51 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó.

 • pic

  Bài 52 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 52 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. a) Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và C. b) Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’ ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 53 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 53 trang 166 sách bài tập toán 8. Qua tâm O của hình vuông ABCD cạnh a, kẻ đường thẳng l cắt cạnh AB và CD lần lượt tại M và N. Biết MN = b. Hãy tính tổng các khoảng cách từ các đỉnh của hình vuông ...

 • pic

  Bài 54 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 54 trang 166 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo AM và BN

 • pic

  Bài 55 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 55 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K và L là hai điểm thuộc cạnh BC sao cho BK = KL = LC. Tính tỉ số diện tích của: a) Các tam giác DAC và DCK...

 • pic

  Bài 56 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 56 trang 166 SBT toán 8. Cho tam giác ABC vuông ở A và có BC = 2 AB = 2a. Ở phía ngoài tam giác, ta vẽ hình vuông BCDE, tam giác đều ABF và tam giác đều ACG...

 • pic

  Bài II.1 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét các tam giác có đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, D, O,...

 • pic

  Bài II.2 phần bài tập bổ sung trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 166 sách bài tập toán 8. Cho lục giác ABCDEF, có AB = BC = 3 cm và ED = 4 cm. Biết rằng ED song song với AB, AB vuông góc với BC, FE vuông góc với FA và FE = FA. ...

 • pic

  Bài II.3 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho lục giác đều MNPQRS. Gọi X, Y, Z tương ứng là trung điểm của cạnh MN, PQ, RS. Khi đó XYZ là:...

 • pic

  Bài II.4 phần bài tập bổ sung trang 167 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.4 phần bài tập bổ sung trang 167 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác MNPQ và các kích thước đã cho trên hình bs.28. Diện tích tam giác MQP bằng bao nhiêu?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài