Bài 41 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

+) Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

Lời giải chi tiết

Xét hình thang \(ABCD\) có: \(AB // CD.\)

\(E\) là trung điểm của \(AD,\) đường thẳng đi qua \(E\) song song với \(AB\) cắt \(BC\) tại \(F,\) \(AC\) tại \(K,\) \(BD \) tại \(I.\)

Vì \(E\) là trung điểm của \(AD\)

\(EF // AB\)

Suy ra: \(BF = FC\) (tính chất đường trung bình hình thang)

+) Ta có \(EK//AB\) và \(AB//CD\) nên \(EK//DC\)

Trong tam giác \(ADC\) ta có:

\(E\) là trung điểm của \(AD\)

\(EK // DC\)

Suy ra: \(AK = KC\) (tính chất đường trung bình tam giác)

Trong tam giác \(ABD\) ta có:

\(E\) là trung điểm cạnh \(AD\)
\(EI // AB\)

Suy ra: \(BI = ID\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

Vậy đường thẳng đi qua trung điểm \(E\) của cạnh bên \(AD\) của hình thang \(ABCD\) thì đi qua trung điểm cạnh bên \(BC\) và trung điểm hai đường chéo \(AC, BD.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 42 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 42 trang 84 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm của hai đường chéo bằng nửa hiệu hai đáy.

 • Bài 43 trang 85 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 43 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD có AB // CD, AB = a, BC = b, CD = c, DA = d. Các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau tại N.

 • Bài 44 trang 85 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 44 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AM. Qua O kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AB và AC. Gọi AA’, BB’, CC’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, C đến đường thẳng d. Chứng minh rằng:...

 • Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 8. Trên hình bs.1, ta có AB // CD // EF // GH và AC = CE = EG. Biết CD = 9, GH = 13. Các độ dài AB và EF bằng:...

 • Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 8. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B có khoảng cách đến đường thẳng d theo thứ tự là 20cm và 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng d.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close