Quảng cáo
 • pic

  Bài 71 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 71 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho các bất đẳng thức a > b; a < b; c > 0; c < 0; a + c < b + c; ...

 • pic

  Bài 72 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 72 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > b, chứng tỏ : a) 3a + 5 > 3b + 2 ; b) 2 - 4a < 3 - 4b.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 73 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 73 trang 61 sách bài tập toán 8. a) Chứng tỏ 2,99 là nghiệm của bất phương trình 3 > x. Hãy kể ra ba số lớn hơn 2,99 mà cũng là nghiệm của bất phương trình đó ; ...

 • pic

  Bài 74 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 74 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số : a) 2(3x - 1) - 2x < 2x + 1 ; ...

 • pic

  Bài 75 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 75 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các bất phương trình : ...

 • pic

  Bài 76 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 76 trang 61 sách bài tập toán 8. Một người đi bộ một quãng đường dài 18km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 4 giờ. Lúc đầu người đó đi với vận tốc 5km/h, ...

 • pic

  Bài 77 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 77 trang 61 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình : a) |2x| = 3x - 2 ; b) |-3,5x| = 1,5x +5 ; ...

 • pic

  Bài 78 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 78 trang 61 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng, trong một tam giác thì độ dài một cạnh luôn nhỏ hơn nửa chu vi.

 • pic

  Bài 79 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 79 trang 61 sách bài tập toán 8. Với số m và số n bất kì, chứng tỏ rằng : a) (m + 1)^2 ≥ 4m ; ...

 • pic

  Bài 80 trang 61 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 80 trang 61 sách bài tập toán 8. Cho a > 0 và b > 0, chứng tỏ rằng (a + b) (1/a + a/b) ≥ 4.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài