Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 82 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 1 trang 82 sách bài tập toán 8. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau: a) AB = 125cm, CD = 625 cm ...

 • pic

  Bài 2 trang 82 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 2 trang 82 sách bài tập toán 8. Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 82 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3 trang 82 sách bài tập toán 8. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

 • pic

  Bài 4 trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 4 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB < CD

 • pic

  Bài 5 trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E(h.4).

 • pic

  Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 83 sách bài tập toán 8. Hai đoạn thẳng AB = 35cm, CD = 105cm tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ = 75cm ...

 • pic

  Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 83 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AD (D ∈ BC). Từ D, kẻ DE vuông góc với AB (E ∈ AB) và DF vuông góc với AC (F ∈ AC).

 • pic

  Bài 6 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có cạnh BC = a. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EB...

 • pic

  Bài 7 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 6 cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...

 • pic

  Bài 8 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm...

 • Quảng cáo

Gửi bài