Quảng cáo
 • pic

  Bài 6 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có cạnh BC = a. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = DE = EB...

 • pic

  Bài 7 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 6 cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 8 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm...

 • pic

  Bài 9 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 9 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.8)...

 • pic

  Bài 10 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 10 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q (h.9)

 • pic

  Bài 11 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 11 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho AE/ED = p/q ...

 • pic

  Bài 12 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 12 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.11)...

 • pic

  Bài 13 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi trung điểm của các đường chéo AC, BD thứ tự là N và M...

 • pic

  Bài 14 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 14 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O...

 • pic

  Bài 15 trang 86 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 86 sách bài tập toán 8. Cho trước ba đoạn thẳng có độ dài tương ứng là m, n và p...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài