Quảng cáo
 • pic

  Bài 31 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 54 sách bài tập toán 8. Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình x^2 - 2x < 3x hay không: a) x = 2; b) x = 1 ; ...

 • pic

  Bài 32 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 32 trang 54 sách bài tập toán 8. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số : a) x > 5 ; b) x < -3 ; ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 33 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 33 trang 54 sách bài tập toán 8. Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình : a) |x| < 3 ; b) |x| > 8 ; ...

 • pic

  Bài 34 trang 54 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 54 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau: a) -4x + 5 > 10 ; b) 2x + 100 < 99.

 • pic

  Bài 35 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 35 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7; b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn –12.

 • pic

  Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

 • pic

  Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

 • pic

  Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

 • pic

  Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 39 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số : a) 2 > x ; b) -3 < x.

 • pic

  Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng. Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài