Bài 33 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 54 sách bài tập toán 8. Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình : a) |x| < 3 ; b) |x| > 8 ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập \(A= \{-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …,\) \( 8, 9, 10\}.\) Hãy cho biết giá trị nào của \(x\) trong tập \(A\) sẽ là nghiệm của bất phương trình :

a) \(\left| x \right| < 3\)                               b) \(\left| x \right|> 8\)

c) \(\left| x \right|≤ 4\)                               d) \(\left| x \right|≥ 7\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải các bất phương trình đã cho rồi từ đó tìm các giá trị của \(x\) trong tập \(A\) là nghiệm của các bất phương trình đó.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\left| x \right| < 3 \Leftrightarrow  - 3 < x < 3\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình \(\left| x \right| < 3\) là : \(-2; -1; 0; 1; 2.\)

b) Ta có:

\(\left| x \right| > 8 \Leftrightarrow x > 8\) hoặc \(x <  - 8\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-10; -9; 9; 10.\)

c) Ta có:

\(\left| x \right| \le 4 \Leftrightarrow  - 4 \le x \le 4\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-4; -3; -2; -1;\) \( 0; 1; 2; 3; 4.\)

d) Ta có:

\(\left| x \right| \ge 7 \Leftrightarrow x \ge 7\) hoặc \(x \le  - 7\)

Các giá trị của tập \(A\) là nghiệm của bất phương trình là : \(-10; -9; -8; -7;\) \(7; 8; 9; 10.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài