Quảng cáo
 • pic

  Bài 58 trang 39 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 58 trang 39 sách bài tập toán 8. Thực hiện các phép tính...

 • pic

  Bài 59 trang 40 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 59 trang 40 sách bài tập toán 8. Chứng minh đẳng thức...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 60 trang 40 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 60 trang 40 sách bài tập toán 8. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ thành phân thức...

 • pic

  Bài 61 trang 40 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 61 trang 40 sách bài tập toán 8. Một phân thức có giá trị bằng 0 khi giá trị của tử thức bằng 0 còn giá trị của mẫu thức khác 0. Tìm các giá trị của x để giá trị của mỗi phân thức sau bằng 0...

 • pic

  Bài 62 trang 40 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 62 trang 40 sách bài tập toán 8. Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định :

 • pic

  Bài 63 trang 40 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 63 trang 40 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của x để giá trị của các biểu thức trong bài tập 62 bằng 0...

 • pic

  Bài 64 trang 41 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 64 trang 41 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định và chứng minh rằng với điều kiện đó biểu thức không phụ thuộc vào biến ...

 • pic

  Bài 65 trang 41 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 65 trang 41 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng : a. Giá trị của biểu thức ...

 • pic

  Bài 66 trang 41 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 66 trang 41 sách bài tập toán 8. a. Với mọi giá trị của x khác ± 1, biểu thức...

 • pic

  Bài 67 trang 42 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 67 trang 42 sách bài tập toán 8. Rút gọn rồi tìm giá trị của x để biểu thức...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài