Bài 62 trang 40 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 40 sách bài tập toán 8. Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đối với mỗi biểu thức sau, hãy tìm điều kiện của \(x\) để giá trị của biểu thức được xác định:

LG a

\(\displaystyle {{2x - 3} \over {\displaystyle {{x - 1} \over {x + 2}}}}\) 

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của \(x\) để giá trị tương ứng của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{2x - 3} \over {\displaystyle {{x - 1} \over {x + 2}}}}\)

Biểu thức xác định khi \(x – 1 ≠ 0\) và \(x + 2 ≠ 0\)

\(\Rightarrow x ≠ 1\) và \(x ≠ -2\).

Vậy điều kiện để biểu thức xác định là \(x ≠ 1\) và \(x ≠ - 2\).

LG b

\(\displaystyle {\displaystyle {{{2{x^2} + 1} \over x}} \over {x - 1}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của \(x\) để giá trị tương ứng của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {\displaystyle {{{2{x^2} + 1} \over x}} \over {x - 1}}\)

Biểu thức xác định khi \(x≠0\) và \(x – 1 ≠ 0\)

\(\Rightarrow x ≠ 0\) và \(x ≠ 1\). 

Vậy điều kiện để biểu thức xác định là \(x ≠ 0\) và \(x ≠ 1\).

LG c

\(\displaystyle {{{x^2} - 25} \over {\displaystyle {{{x^2} - 10x + 25} \over x}}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của \(x\) để giá trị tương ứng của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{{x^2} - 25} \over {\displaystyle {{{x^2} - 10x + 25} \over x}}}\)

Biểu thức xác định khi \({x^2} - 10x + 25 \ne 0\) và \(x ≠ 0\)

Với \({x^2} - 10x + 25 \ne 0 \Rightarrow {\left( {x - 5} \right)^2} \ne 0\)\( \Rightarrow x \ne 5\)

Vậy điều kiện để biểu thức xác định là \(x ≠ 0\) và \(x ≠ 5\)

LG d

\(\displaystyle {{{x^2} - 25} \over {\displaystyle {{{x^2} + 10x + 25} \over {x - 5}}}}\)

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện của \(x\) để giá trị tương ứng của mẫu thức khác \(0\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{{x^2} - 25} \over {\displaystyle {{{x^2} + 10x + 25} \over {x - 5}}}}\)

Biểu thức xác định khi \({x^2} + 10x + 25 \ne 0\) và \(x – 5 ≠ 0.\)

Với \( {x^2} + 10x + 25 \ne 0\)\( \Rightarrow {\left( {x + 5} \right)^2} \ne 0\)\( \Rightarrow x \ne - 5  \)

Với \(x – 5 ≠ 0\)\( \Rightarrow x \ne 5  \)

Vậy điều kiện để biểu thức xác định \(x ≠ 5\) và \(x ≠ -5\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close