Bài 36.7 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.7 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 50 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng thêm 34,6 gam.

Xác định công thức phân tử của A, biết trong hỗn hợp số mol của A gấp ba lần số mol của CH4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi công thức của A là CnHm

- Tính được số mol của CHvà x, tính số mol CO2 và H2O do CHcháy sinh ra.

- Tính được số mol CO2 và H2O do hỗn hợp X cháy sinh ra: số mol CO2 dựa vào kết tủa, khối lượng bình tăng bằng tổng khối lượng CO2 và H2O → khối lượng và số mol H2O → số mol CO2 và H2O do A sinh ra → Tìm n,m (BTNT C, H).

Lời giải chi tiết

\({n_X} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol) \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = \dfrac{{0,2}}{{4}} = 0,05(mol);{n_A} = 0,05 \times 3 = 0,15(mol)\)

Phương trình hóa học: \(C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\)

\({C_n}{H_m} + (n + \dfrac{{m}}{{4}}){O_2} \to {n_{C{O_2}}} + \dfrac{{m}}{{2}}{H_2}O\)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{50}}{{100}} = 0,5(mol) \Rightarrow {m_{C{O_2}}} = 0,5 \times 44 = 22(gam)\)

\({m_{{H_2}O}} = 34,6 - 22 = 12,6(gam)\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{12,6}}{{18}} = 0,7(mol) \Rightarrow {n_{C{O_2}}},{n_{{H_2}O}}\) tạo ra khi đốt cháy A là

\({n_{C{O_2}}} = 0,5 - 0,05 = 0,45(mol);{n_{{H_2}O}} = 0,7 - 0,1 = 0,6(mol)\)

=> Công thức của A là \({C_3}{H_8}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 36.6 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.6 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol

 • Bài 36.5 Trang 46 SBT hóa học 9

  Giải bài 36.5 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

 • Bài 36.4 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.4 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau

 • Bài 36.3 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.3 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

 • Bài 36.2 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.2 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close